คลังความรู้ออนไลน์

กดเลือกวิจัยที่ต้องการ Download

 

-รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รายงานการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รวมงานวิจัย full paper ทั้งหมด ที่นำเสนอในงาน The 1st International Conference on Special Education (ICSE2015)

-แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางประคอง ผลพิชญานันท์

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้เมาส์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ ของนางสาวนฤมล สุวามิน

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ ของนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

หลักสูตรพิมพ์ผ้า หลักสูตรอาชีพระยะสั้น สร้างแรงบันดาลใจ 

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกลไกของร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ผู้วิจัย นางธนวรรณ  เพชรวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยในชั้นเรียนบ้านแสนสุขของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้วิจัยนางสาวฉวีวรรณ แพงหอม ครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพเรื่องการทำขนมเค้กเพื่อการมีงานทำวิชาอาหาร 5 (เค้กและการแต่งหน้าเค้ก) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยนางสาวจินดา อุ่นสอนครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยการพัฒนาทักษะภาษามือวิชาการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษามือผู้วิจัยนางสาวจินดา อุ่นสอน ครูชำนาญการพิเศษ

-วิจัยการส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยนางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย ครูชำนาญการ

-วิจัยการพัฒนาทักษะการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

-วิจัยการศึกษาผลของรูปแบบการสอนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADประกอบแบบฝึกทักษะที่มีต่อความรู้ความสามารถอ่านจับใจความจากนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัย สุภาพร 

-รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัย นางปานจรี เคนศรี

-งานวิจัยการประยุกต์ใช้ Facebook ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกนางสาวนฤมล สุวามิน ครูชำนาญการพิเศษ

 -งานวิจัยการพัฒนาความสามารถพิเศษ ด้านการวาดภาพ ผู้วิจัย : นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

-การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ระดับหูหนวก)  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA   ผู้วิจัย  สุวรรณา ยงวณิชย์

 -การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตโดยวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยอรอนงค์  นุเสน

-วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการใช้ภาพประกอบบทเรียน ผู้วิจัย นางสาวกนกพร พรมไทย

-การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 นางนิศานาถ วัลไพจิตร ครูชำนาญการ 

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนจากภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ ผู้วิจัยนางวิไลลักษณ์     รอดแตง

-รายงานการศึกษาผลการใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องโครงสร้างของพืช  สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยสายสมร โพธิ์ทอง. 

-รายงานวิจัยชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยนางเบจมาศ อาดำ 

-รายงานลการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นอนุบาล ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยนางสาวพนิดา แสงหิรัญ

-ผลการวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยนางจุฑารัตน์   เรืองเวช

-ผลการวิจัยการศึกษาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววิชชุดา แหล่งสนาม

-รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ (การลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียง)ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน ผู้วิจัยนางสาวสุภาพ ศิริ

-ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านความจำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวณภัทธิรา ธาตุทอง

- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ระบบนิเวศ ประพินญา

-รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือและหลังมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยนางสาวนันธิดา   จันไทย

-รวมงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ประจำปีการศึกษา 2561