คลังความรู้ออนไลน์

กดเลือกวิจัยที่ต้องการ Download

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูมัทนี

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูสมชาย

บทคัดย่องานวิจัย ปี63 ครูสุวรรณา เทคนิคDR-TA

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูธนวรรณ

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูนิศานาถ

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูพิศมัย

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูสายสมร

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูฉวีวรรณ

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูชิดชัย

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูญาดา

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูพิศนุ

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูวศิน

บทคัดย่องานวิจัย ปี2563 ครูศศิชณา

บทคัดย่องานวิจัยปี2563 ครูณภัทธิรา

บทคัดย่องานวิจัยปี2563 ครูประพิณญา

บทคัดย่องานวิจัยปี2563 ครูวชิราภรณ์

บทคัดย่องานวิจัยปี2563 ครูวิชชุดา

บทคัดย่องานวิจัยปี2563 ครูอำภาพรรณ

บทคัดย่องานวิจัยปี2563ครูพินทุมดี

บทคัดย่องานวิจัยปี2563ครูวิไลลักษณ์

บทคัดย่องานวิจัยปี2563ครูอรอนงค์

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูพนิดา

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูจิรฐา

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูพนิดา

บทคัดย่องานวิจัย ปี 2563 ครูจินดา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหาร 5

บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียน กนกพร

-รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (2564) โดย ปนัดดา วงค์จันตา

-รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (2564) โดย ปนัดดา วงค์จันตา

-รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รายงานการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รวมงานวิจัย full paper ทั้งหมด ที่นำเสนอในงาน The 1st International Conference on Special Education (ICSE2015)

-แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางประคอง ผลพิชญานันท์

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้เมาส์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ ของนางสาวนฤมล สุวามิน

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ ของนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

หลักสูตรพิมพ์ผ้า หลักสูตรอาชีพระยะสั้น สร้างแรงบันดาลใจ 

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกลไกของร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ผู้วิจัย นางธนวรรณ  เพชรวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยในชั้นเรียนบ้านแสนสุขของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้วิจัยนางสาวฉวีวรรณ แพงหอม ครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพเรื่องการทำขนมเค้กเพื่อการมีงานทำวิชาอาหาร 5 (เค้กและการแต่งหน้าเค้ก) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยนางสาวจินดา อุ่นสอนครูชำนาญการพิเศษ 

-วิจัยการพัฒนาทักษะภาษามือวิชาการประกอบอาหารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษามือผู้วิจัยนางสาวจินดา อุ่นสอน ครูชำนาญการพิเศษ

-วิจัยการส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยนางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย ครูชำนาญการ

-วิจัยการพัฒนาทักษะการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย นางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ

-วิจัยการศึกษาผลของรูปแบบการสอนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STADประกอบแบบฝึกทักษะที่มีต่อความรู้ความสามารถอ่านจับใจความจากนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัย สุภาพร 

-รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัย นางปานจรี เคนศรี

-งานวิจัยการประยุกต์ใช้ Facebook ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกนางสาวนฤมล สุวามิน ครูชำนาญการพิเศษ

 -งานวิจัยการพัฒนาความสามารถพิเศษ ด้านการวาดภาพ ผู้วิจัย : นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

-การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ระดับหูหนวก)  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA   ผู้วิจัย  สุวรรณา ยงวณิชย์

 -การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตโดยวิธีการสอนที่แตกต่างตามความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยอรอนงค์  นุเสน

-วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการใช้ภาพประกอบบทเรียน ผู้วิจัย นางสาวกนกพร พรมไทย

-การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 นางนิศานาถ วัลไพจิตร ครูชำนาญการ 

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนจากภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ ผู้วิจัยนางวิไลลักษณ์     รอดแตง

-รายงานการศึกษาผลการใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องโครงสร้างของพืช  สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยสายสมร โพธิ์ทอง. 

-รายงานวิจัยชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยนางเบจมาศ อาดำ 

-รายงานลการจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นอนุบาล ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยนางสาวพนิดา แสงหิรัญ

-ผลการวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยนางจุฑารัตน์   เรืองเวช

-ผลการวิจัยการศึกษาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววิชชุดา แหล่งสนาม

-รายงานผลการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ (การลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ เศรษฐกิจพอเพียง)ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน ผู้วิจัยนางสาวสุภาพ ศิริ

-ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านความจำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวณภัทธิรา ธาตุทอง

- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ระบบนิเวศ ประพินญา

-รายงานการวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือและหลังมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยนางสาวนันธิดา   จันไทย

-รวมงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ประจำปีการศึกษา 2561