ข้อมูลทั่วไป

LOGO

คำขวัญ

วินัยดี กีฬาเด่น เน้นอาชีพ

 

คติพจน์

พัฒนาตนเพื่อเป็นคนดีของสังคม

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ขาว

สีฟ้า หมายถึง สีประจำวันศุกร์
อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์อุปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

สีขาว หมายถึง ความศรัทธาของบุคลากรต่างๆ
ที่ร่วมกันจัดการศึกษาแก่คนหูหนวก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะเกลือ

 

อัตลักษณ์

ผู้เรียนเป็นคนดี

 

คุณค่าร่วม

• ความสมานสามัคคี

• การเป็นประชาธิปไตย

• การมีส่วนร่วม

• คุณธรรม

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบให้เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม
  • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
  • เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเองให้ผู้ในสังคมได้อย่างมีความสุข