ข้อมูลทั่วไป

LOGO

คำขวัญ

วินัยดี กีฬาเด่น เน้นอาชีพ

 

คติพจน์

พัฒนาตนเพื่อเป็นคนของสังคม

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า ขาว

สีฟ้า หมายถึง สีประจำวันศุกร์
อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์อุปถัมภ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

สีขาว หมายถึง ความศรัทธาของบุคลากรต่างๆ
ที่ร่วมกันจัดการศึกษาแก่คนหูหนวก เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะเกลือ

 

คุณค่าร่วม

• ความสมานสามัคคี

• การเป็นประชาธิปไตย

• การมีส่วนร่วม

• คุณธรรม