ครูแผนกอนุบาล

107-wachiraporn

นางสาววชิราภรณ์   เศรษฐผล
หัวหน้างานอนุบาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

 132-panida

นางสาวพนิดา   แสงหิรัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1