ครูพิเศษ/ครูพี่เลี้ยง

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา

83887008_3214011095293034_8517778192239427584_o
83943206_3214078028619674_6188550606517436416_o 
83845762_3214068495287294_5991303958570729472_o 

นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี

ครูผู้สอนสอนวิชาศิลปะ

นางสาวศราวดี   เทพรักษา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภารดี   สินทัตตโสภณครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
84288651_3214096915284452_3985665492466532352_o 84811540_3214069005287243_7020758648204820480_o

นางสาวญาดา   ชินะโชติ

ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

นางสาวฟารีดา   เนื่องบุญมา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 83862418_3214066488620828_1029418740757823488_o
83942150_3214082215285922_5786426390689611776_o 
83874041_3214084321952378_1778310000360292352_o 

นายสามารถ   รอดซุง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบุญช่วย   รอดพานิช

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนารีเนตร   สังขมาลัยพี่ครูเลี้ยงเด็กพิการ
 83625490_3214040061956804_3829441494503129088_o
 
 

นางวรรณา  ยงวณิชย์

ครูผู้สอนการฝึกพูด

 
 

                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 83737266_3214078338619643_2281192323591176192_o 83679836_3214022345291909_1672574094580645888_o
 
นายจิรฐา       ผองสูงเนิน
ครูผู้สอนสอนนาฏศิลป์
นางสาวอำภาพรรณ    ตัณไพบูลย์
ครูผู้สอนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ
 83569270_3214013478626129_1861528135636353024_o
 
นางวิไลลักษณ์ รอดเเตง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

                                              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

84507399_3214075848619892_1599426497972535296_o

83479652_3214058191954991_282902894422786048_o 
 

นางสาวอารมย์   ศรีพิมานวัฒน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวศุภัทร์   แก้วประเสริฐชัย

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                       

84558907_3214047401956070_6573613378294513664_oนางสาวสินีรัชต์ สท้านอุดมสินช่างปูน ระดับ  ช.4 83716799_3214054255288718_2785811677625450496_oนายพรชัย ปานคงช่างปูน ระดับ ช.4
83845761_3214058398621637_2692809658388709376_o

นายฤทธิพล หมื่นจัน

พนักงานราชการ(หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่)

83746571_3214024651958345_4226603416786305024_oนางณัฐชา  ศรีเวียงนักภารโรง83791331_3214062358621241_8909677237691744256_oนางสุนีย์  โฉมเชิดลูกจ้างสมาคม