ครูพิเศษ/ครูพี่เลี้ยง

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา

นางสาวพินทุมดี สิงหเสนี

ครูผู้สอนสอนวิชาศิลปะ

นางสาวศราวดี เทพรักษา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภารดี สินทัตตโสภณ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวญาดา ชินะโชติ

ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

นางสาวฟารีดา เนื่องบุญมา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสามารถ รอดซุง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบุญช่วย รอดพานิช

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนารีเนตร สังขมาลัย

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวรรณา ยงวณิชย์

ครูผู้สอนการฝึกพูด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายจิรฐา ผองสูงเนิน

ครูผู้สอนสอนนาฏศิลป์

นางสาวอำภาพรรณ ตัณไพบูลย์

ครูผู้สอนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ

นางวิไลลักษณ์ รอดเเตง

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอารมย์ ศรีพิมานวัฒน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศุภัทร์ แก้วประเสริฐชัย

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสินีรัชต์ สท้านอุดมสิน

ช่างปูน ระดับ ช.4

นายพรชัย ปานคง

ช่างปูน ระดับ ช.4

นายฤทธิพล หมื่นจัน

พนักงานราชการ(หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่)

นางณัฐชา ศรีเวียง

นักภารโรง

นางสุนีย์ โฉมเชิด

ลูกจ้างสมาคม