ครูพิเศษ/ครูพี่เลี้ยง

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา

 52384628_2513436195350531_1468797056234553344_o
 52556882_2513436035350547_2112527811120988160_o
 

นางปานจรี   เคนศรี

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

นางสาวพินทุมดี   สิงหเสนี

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

 52920350_2513437165350434_8479524245678850048_o
 04-05-ศราวดี
 52743176_2513437188683765_8055146069123661824_o

นางสาวทัศริน   ถนอมศักดิ์

นางสาวศราวดี   เทพรักษา

นางสาวภารดี   สินทัตตโสภณ

 52565965_2513436972017120_601284220165292032_o
 52765537_2513437448683739_6376177605757894656_o
 52820194_2513436828683801_6743554247670890496_o

นายจตุพร   หอมนาน

นางสาวญาดา   ชินะโชติ

นางสาวฟารีดา   เนื่องบุญมา

 52661089_2513436588683825_6784649693054894080_o
 52673049_2513437405350410_1385616647951220736_o
 52364615_2513437418683742_741671767470243840_o

นายสามารถ   รอดซุง

นายบุญช่วย   รอดพานิช

นางสาวนารีเนตร   สังขมาลัย

 52788324_2513435882017229_6915146338699051008_o
 52893725_2513436255350525_6893190345622814720_o
 52729315_2513436485350502_5251884471950508032_o

นางสุวรรณา  ยงวณิชย์

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

 นางพิศมัย   รุ่งโรจน์นิมิตชัย

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

      นางสาวสุภาพร   ดรโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 52840147_2513435872017230_8980085203510755328_o
01-20-พิศมัย
 

นางสาววิชชุดา   แหล่งสนาม

ครู คศ. 1

นางพิศมัย   รุ่งโรจน์นิมิตชัย

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3

 
 

                                              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


 52937484_2513437528683731_5745650220289490944_o
 52596095_2513437335350417_2170590911354896384_o

นางสาวอารมย์   ศรีพิมานวัฒน

นางสาวศุภัทร์   แก้วประเสริฐชัย


 

 

                                                       ครูการเงิน

 
 
 

52426851_2513436028683881_5338751499772100608_o

   นางสาวสุภาพ  ศิริครู ศศ. 1