ครูพิเศษ/ครูพี่เลี้ยง

 

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา

 125-panjaree
 130-pintumdee
 124-boonyawee

นางปานจรี   เคนศรี

นางสาวพินทุมดี   สิงหเสนี

นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน

 703-tassarin
 604-sarawadee
 605-paradee

นางสาวทัศริน   ถนอมศักดิ์

นางสาวศราวดี   เทพรักษา

นางสาวภารดี   สินทัตตโสภณ

 602-jatuporn
 708-yada
 601-farida

นายจตุพร   หอมนาน

นางสาวญาดา   ชินะโชติ

นางสาวฟารีดา   เนื่องบุญมา

 702-samart
 706-bunchuay
 704-nareenate

นายสามารถ   รอดซุง

นายบุญช่วย   รอดพานิช

นางสาวนารีเนตร   สังขมาลัย

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

นางสุวรรณา  ยงวณิชย์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 122-supaporn
 119-pissamai
 121-kanlaya

นางสาวสุภาพร   ดรโชติ

นางพิศมัย   รุ่งโรจน์นิมิตชัย

นางสาวกัลยา   วงศ์ประเสริฐ

 135-witchuda
 

นางสาววิชชุดา   แหล่งสนาม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

114-chaiyan 
 603-arom
 901-supat

ว่าที่ ร.ต.ชัยยันต์   พันธุ์งาม

นางสาวอารมย์   ศรีพิมานวัฒน

นางสาวศุภัทร์   แก้วประเสริฐชัย


 

 

                             ครูการเงิน

 
 
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   นางสาวสุภาพ  ศิริ