ครูแผนกประถม

84041319_3214010315293112_6585026596753637376_oนางเบญจมาศ  อาดำหัว

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

84330594_3214017361959074_2939761876952678400_oนางสายสมร  โพธิ์ทองครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

84041319_3214010315293112_6585026596753637376_o

83420602_3214014721959338_1822279440290283520_o

83644354_3214033501957460_8787253133404274688_o
นางเบญจมาศ  อาดำหัวหน้าสายประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางมัทนี      ตีระนันทน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี 3
ายชิดชัย สะเทียนรัมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

83737266_3214078338619643_2281192323591176192_o

83999148_3214028638624613_1115208440457723904_o
นายจิรฐา       ผองสูงเนิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิศานาถ   วัลไพจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 84330183_3214020948625382_315451595405918208_o 83678521_3214027498624727_5081530834742149120_o
 นายวศิน เเสงสิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2