ครูแผนกประถม

 129-benjamas

นางเบญจมาศ  อาดำ
หัวหน้าสายประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 109-charuskorn
 112-watcharaporn
 123-srithawee

นางสาวจรัสกร   เล็กตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
1

นางวัชราพร  บุตรศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศรีทวี   ติระกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 115-wilailak
 111-nisanart
 127-saisamorn

นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนิศานาถ   วัลไพจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1

นางสายสมร   โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
6/2