ครูแผนกประถม

นางเบญจมาศ อาดำหัว

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

นางสายสมร โพธิ์ทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางเบญจมาศ อาดำ

หัวหน้าสายประถมศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมัทนี ตีระนันทน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี 3

นายชิดชัย สะเทียนรัมย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายจิรฐา ผองสูงเนิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิศานาถ วัลไพจิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวศิน เเสงสิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประพิณญา ทิพย์แสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2