ครูแผนกประถม

 84041319_3214010315293112_6585026596753637376_oนางเบญจมาศ  อาดำหัวหน้าสายประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 84330594_3214017361959074_2939761876952678400_o

18

83420602_3214014721959338_1822279440290283520_o

นางสาวจรัสกร   เล็กตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1  
นางจุฑารัตน์ เรืองเวช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางมัทนี      ตีระนันทน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี 3

83569270_3214013478626129_1861528135636353024_o

83999148_3214028638624613_1115208440457723904_o 83678521_3214027498624727_5081530834742149120_o
นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางนิศานาถ   วัลไพจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/1
นางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2