ครูแผนกประถม

83569270_3214013478626129_1861528135636353024_oนางวิไลลักษณ์  รอดแตง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

84330594_3214017361959074_2939761876952678400_oนางสายสมร  โพธิ์ทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

84041319_3214010315293112_6585026596753637376_o

83420602_3214014721959338_1822279440290283520_o

83644354_3214033501957460_8787253133404274688_o
นางเบญจมาศ  อาดำหัวหน้าสายประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางมัทนี      ตีระนันทน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี 3
ายชิดชัย สะเทียนรัมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

83999148_3214028638624613_1115208440457723904_o

83569270_3214013478626129_1861528135636353024_o 83678521_3214027498624727_5081530834742149120_o
นางนิศานาถ   วัลไพจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2