ครูแผนกประถม

 01-29-เบญจมาศ

นางเบญจมาศ  อาดำ
หัวหน้าสายประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 01-09-จรัสกร
 01-14-วัชราพร
 01-23-ศรีทวี  ติระนันทน์

นางสาวจรัสกร   เล็กตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
1

นางวัชราพร  บุตรศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศรีทวี   ติระกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 01-16-วิไลลักษณ์
 01-13-นิศานาถ
 01-27-สายสมร

นางวิไลลักษณ์  รอดแตง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนิศานาถ   วัลไพจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1

นางสายสมร   โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
6/2