คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

83716494_3214025845291559_3660973502556536832_o

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 83980978_3214006668626810_6988896806981599232_o
 130712969_1935090986632977_5847399289030216280_n
 131263078_415473922938663_6047027975790998626_n
 นางสายใจ  สังขพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวรจนา พวงทอง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ        

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ       

ฝ่ายบริหารทั่วไป