คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

 101-panadda

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 102-sunthorn
 103-saichai
prakit 

นายสุนทร  เพชรวงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสายใจ  สังขพันธ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 นายประกิต  อัญชลีเวช
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป