ทำเนียบผู้บริหาร

sermsee kamala sathaporn
 มรว.หญิงเสริมศรี เกษมศรี
พ.ศ. 2496 – 2498
 คุณหญิงกมลา ไกรฤกษ์
พ.ศ. 2498 – 2516
 นางสถาพร สุวัณณุสส์
พ.ศ. 2516 – 2526
wichien choosri maliwan
 นายวิเชียร อนันต์มหพงศ์
พ.ศ. 2526 – 2533
 นางชูศรี ชัยประสิทธิ
พ.ศ. 2533 – 2535
 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
พ.ศ. 2535 – 2547
usama sommart2 somporn4
 นางสาวอุศมา เทศแก่น
พ.ศ. 2547 – 2549
 นายสมมารถ ไตรวิชา
พ.ศ. 2549 – 2555
 ดร.สมพร หวานเสร็จ
พ.ศ. 2555 – 2557
 panadda3
 ดร.ปนัดดา วงค์จันตา
พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน