ครูแผนกมัธยม

ครูสายมัธยมศึกษาตอนต้น

 53030602_2513435178683966_2548476243024543744_o

นางธนวรรณ   เพชรวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
หัวหน้าสายมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 
 52609055_2513436818683802_77239867217543168_o
 52577841_2513435745350576_7528298610065145856_o

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล   สุวามิน

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑารัตน์   กันทะสอน

ครูชำนาญการ คศ.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 52696116_2513436658683818_3815036792667635712_o
52444255_2513435462017271_7945690541277052928_o 

นายสมชาย   วิจิตรไพศาล

ครูชำนาญการ   คศ.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  

 นางสาวกนกพร   พรมไทย

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูสายมัธยมศึกษาตอนปลาย

 53046651_2513435522017265_4353052961992081408_o

นางสาวจินดา   อุ่นสอน

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
หัวหน้าสายมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1

 52345614_2513435172017300_3914545438249713664_o
52451573_2513436665350484_7632979689056763904_o
 53100443_2513436388683845_2215122712827789312_o

นางฉวีวรรณ   สิทธิ์วิภูศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศศิชณา   ดิษฐเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 นางสาวอรอนงค์   นุเสน

ครูชำนาญการ  คศ.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 51895229_2513436892017128_6872257409461518336_o
 

  นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมพงศ์   สุขสวัสดิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2