ครูแผนกมัธยม

 

ครูสายมัธยมศึกษาตอนต้น

84253138_3214071841953626_252690015698550784_o

 นางธนวรรณ เพชรวงศ์

หัวหน้าสายมัธยมศึกษาตอนต้น

83791331_3214038045290339_5223870844115091456_o 83882282_3214043498623127_1000426397249830912_o

นางสาวนฤมล  สุวามิน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมชาย วิจิตรไพศาล

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

24

83661211_3214030071957803_7289641184530530304_o

 
นางสาววิชชุดา  แหล่งสนาม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

นายสมชาย วิจิตรไพศาส

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 

ครูสายมัธยมศึกษาตอนปลาย

83766738_3214006625293481_3355829863020756992_o

นางสาวจินดา อุ่นสอน

หัวหน้าสายมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

83829432_3214060551954755_5031944939093622784_o
83848709_3214046018622875_4524444542472028160_o 84080418_3214052331955577_6525670582514614272_o

นางสาวฉวีวรรณ      แพงหอม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศศิชณา      ดิษฐเจริญ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรอนงค์      นุเสน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 83995591_3214010238626453_5988292138524213248_o

นางพิศมัย  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6