ครูแผนกมัธยม

ครูสายมัธยมศึกษาตอนต้น

 105-thanawan

นางธนวรรณ   เพชรวงศ์
หัวหน้าสายมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 116-kittiporn
 128-narumol-2
 134-jutharat

นายกิจติพร   นักร้อง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล   สุวามิน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑารัตน์   กันทะสอน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

 117-somchai
133-kanokporn 

นายสมชาย   วิจิตรไพศาล
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  

 นางสาวกนกพร   พรมไทย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ครูสายมัธยมศึกษาตอนปลาย

 108-jinda-2

นางสาวจินดา   อุ่นสอน
หัวหน้าสายมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/1

 106-chaweewan
118-sasichana 
 131-ornanong

นางฉวีวรรณ   สิทธิ์วิภูศิริ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศศิชณา   ดิษฐเจริญ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 นางสาวอรอนงค์   นุเสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 126-phutsadee
 110-sompong

  นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมพงศ์   สุขสวัสดิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2