คลังความรู้ออนไลน์

กดเลือกวิจัยที่ต้องการ Download

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ประจำปีการศึกษา 2561

-รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รายงานการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

-รวมงานวิจัย full paper ทั้งหมด ที่นำเสนอในงาน The 1st International Conference on Special Education (ICSE2015)

-แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางประคอง ผลพิชญานันท์

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้เมาส์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ ของนางสาวนฤมล สุวามิน

-วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ ของนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ