แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel : 0 2241 4455 , 0 2241 4738 Fax : 0 2241 8982
Email : setsatian@hotmail.com
Website : www.setsatian.ac.th

แผนที่การเดินทาง

map