ประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖


มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของ

ผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสายสมร โพธิ์ทองนางพิสมัย รุ่งโรจน์นิมิชัยนางสาวพิมลวรรณ สุจริต

นายจิรฐา ผองสูงเนิน

นางสาวประพิณญา ทิพย์ แสง

 

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. สมุดพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
๒. ใบความรู้พัฒนาสมรรถนะการอ่าน
๓. ใบความรู้พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๔. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะการอ่าน
๕. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ASL
๖. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสะกดนิ้วมือไทย
๗. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคณิตในชีวิตประจำวัน
๘. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
๙. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑๑. แบบทดสอบ
๑๒. ใบงาน /แบบฝึกหัด
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา นายพิษณุ  พลเยี่ยม

 

 

ยอดเยี่ยม

 

 

 

ยอดเยี่ยม

 

 

 

๑. แบบสรุปผลการดำเนินโครงงาน STEAM
๒. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายพิษณุ  พลเยี่ยมนายวศิน  แสงสิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แบบสรุปผลการดำเนินโครงงาน STEAM
๒. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ4. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน และจำนวนรางวัลต่าง ๆ ของนักเรียน
๔. ตัวอย่างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นายวศิน  แสงสิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล
๒. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเทคโนโลยี
๓. ตัวอย่างโครงงาน
๔. สถิติการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์
๕. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวประพิณญา ทิพย์แสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล : ปพ6 ปีการศึกษา 2566
๒. สถิติผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2566
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นางสาวจินดา  อุ่นสอน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. ข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565
๒. ข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564-2566
๓. กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ
๔. ผลงานผู้เรียน

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด นางปานจรี เคนศรี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แฟ้มสรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๔. แผนการจัดการเรียนรู้
๕. แฟ้มสรุปกิจกรรมวันภาษาไทย
๖. แฟ้มสรุปกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวศศิชณาดิษฐเจริญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แบบสรุปรายงานความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๒. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านรักความเป็นไทย
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รายวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
๕. ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและความเป็นไทย
๖. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นายวิรัช ภู่เล็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ
๒.๒ เนตรนารี
๒.๓ กิจกรรมลูกเสือสำรอง
๒.๔ ชุมนุมวิชาการ
๒.๕  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๒.๖ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
๓. การเลือกตั้งประธานคณะสีและประธานนักเรียน
๔. กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นางมัทนี ตีระนันทน์ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ ธะนะนางสาวกิติภรณ์ทองจันทร์นางสาววรกานต์นันทะบุตร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)
๒. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ๓. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ
๔. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา
๕. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น
๖. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา
๗. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
๘. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๙. แผนการจัดการเรียนรู้
๑0. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
๑๑. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทาง อารมณ์
๑๒. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน นายพิษณุ พลเยี่ยมนางสาวกนกพร พรมไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓. สารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๖
๔. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๖)
๕. พรรณนางาน
๖. ปฏิทินปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายพิษณุ พลเยี่ยมนางสาวกนกพร พรมไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๖
๓. สารสนเทศปีการศึกษา ๒๕๖๖
๔. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ๒๕๖๖)
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวนฤมล สุวามินนางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
๒.โครงสร้างหลักสูตร
– โครงสร้างหลักสูตร ๒๕๖๖ ม.ต้น
– โครงสร้างหลักสูตร ๒๕๖๖ ม.ปลาย
๓. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติม
๓.1 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด๓.๒ รายชื่อวิชาเลือกเรียน
– ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔.1โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
๔.๒ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดสนใจและมีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๕. สรุปรายงานการจัดการศึกษา
๖. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
๘. ภาพกิจกรรมที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวกาญจนา ตะวันนางสาวชชัชษา  รักขันโท ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
๓. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๔. รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ นายจารุวัฒน์  พูนทรัพย์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑ กิจกรรมงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม กำจัดปลวก  ๑.๒ กิจกรรมงานซ่อม บำรุง/ ปรับปรุง อาคารและครุภัณฑ์
๑.๓ กิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
๓. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
– ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
– ห้องปฏิบัติการต่างๆ
– สวนสมุนไพรคุณย่า
๕. แฟ้มโครงการ/ กิจกรรม
๖. ภาพโครงการ/ กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
๗. ภาพอาคารสถานที่
๘. ภาพการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคาร สถานที่
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ นายวศิน  แสงสิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. สารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนปีงบประมาณ  ๒๕๖๖-๒๕๖๘
๔. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๖. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๕. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น
– เว็บไซต์โรงเรียน
– ระบบประเมินผลการเรียน
– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น
๖. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจประกอบการจัดการเรียนการสอน
– ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๗. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นายวิรัช ภู่เล็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๒. แนวทางการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
๓. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓. การดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๔. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๕. รายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
๖. สรุปรูปแบบการสอนของครู
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวนฤมล สุวามิน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. เว็บไซต์โรงเรียน
๓. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้
– จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด
– ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๖. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
– ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๗. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
– ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library
– สวนสมุนไพรคุณย่า
– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
– ชุมชนราชวัตร
– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน
– มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์
– ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
๙. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
– สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
– สถิติการเข้าใช้หนังสือและยืมหนังสือ
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายวิรัช  ภู่เล็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๒. แนวทางการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
๓. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๔. แบบตรวจสอบคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
๕. แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
๖. การดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๗. รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๘. รายงานการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวประพิณญา  ทิพย์แสง ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ๑. ตารางสรุปการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่  ๒
๒. บันทึกการตรวจหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๓. ตารางสรุปรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน
๕. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.๕)
๖. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นายจิรฐา  ผองสูงเนิน ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา
– ภาคเรียนที่ ๑
– ภาคเรียนที่ ๒
๒. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้
๓. แผนการจัดการเรียนรู้
๔. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๕. เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
๖. คำสั่งโรงเรียน
๗. รูปภาพ