โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
+++ประวัติ (download)+++

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
Image

นางปานจรี เคนศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Image

นางปริณดา มหาเกตุ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียน

newstu66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

315118246_566369358826017_4742376174682585283_n
กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

311353354_537084718421148_2918348967484912134_n
มอบทุนการศึกษา

    ผอ. ปนัดดา วงค์จันตา เป็นตัวแทน คุณกรองทอง การุณย์นราทร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จิตอาสาช่วยงานบ้านและโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่อง >> ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 3 คนพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณและให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

309545846_530740692388884_4877976105252589448_n
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชุปถัมภ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ภายใต้โครงการ “เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

310476080_531843122278641_7559901330119631328_n
รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ผู้อำนวยการ ปนัดดา วงค์จันตา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ..วันที่ 3 ตุลาคม 2565.

เพิ่มเติม

สิ่งน่าสนใจ