โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
+++ประวัติ (download)+++

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
Image

นางปานจรี เคนศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Image

นางปริณดา มหาเกตุ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียน

queen10-2
ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักพระราชวัง ขอเรียนเชิญประชาชน​ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

SIC2023
SIC 2023

ทีมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือก ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย จากการประกาศผลผู้แทนประเทศไทย จำนวน 11 ทีม เข้าร่วมการประกวด gSIC 2023 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้จัดกิจกรรม “การคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2566” เพื่อคัดเลือกทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้สูงอายุที่โดดเด่น เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (The Global Student Innovation Challenge: gSIC 2023) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023) ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม… อ่านต่อ SIC 2023

347249202_929302218125753_920686996316459651_n
GITC 2023

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2566 ทีจัดโดย Rehabilitation International Korea จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. ด.ญ.อแมนด้า วงศ์สรณะ 2. น.ส.นลพรรณ อารีย์รัตนะนคร

newstu66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

315118246_566369358826017_4742376174682585283_n
กิจกรรมลอยกระทง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มเติม

สิ่งน่าสนใจ