โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
+++ประวัติ (download)+++

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
Image

นางปานจรี เคนศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Image

นางปริณดา มหาเกตุ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียน

IMG_3952
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ ประจำประจำปี 2566

21 มีนาคม 2567 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการมอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น มอบใบประกาศนียบัตร และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีทั้งผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

001
กิจกรรมจริยธรรมนำผาสุก

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “จริยธรรมนำผาสุก” จัดโดย สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา    

1705142910244
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2567

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1699115436143
เรียนดนตรี ศิลปะ วันเสาร์

4 พฤศจิกายน 2566 การฝึกซ้อมอังกะลุง ทักษะการตีกลองและเครื่องประกอบจังหวะ วันนี้ฝึกเพลงพรปีใหม่ เพลงลาวสมเด็จ และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี

20230922_132903
อบรมอาชีพ

18-22 กันยายน 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

เพิ่มเติม

สิ่งน่าสนใจ