โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล ๑๗ (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้นักเรียนมีวินัยและคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการตนเองให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ดร.ปนัดดา วงค์จันตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
+++ประวัติ (download)+++

นายวิรัช ภู่เล็ก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
Image

นางปานจรี เคนศรี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Image

นางปริณดา มหาเกตุ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียน

1705142910244
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2567

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1699115436143
เรียนดนตรี ศิลปะ วันเสาร์

4 พฤศจิกายน 2566 การฝึกซ้อมอังกะลุง ทักษะการตีกลองและเครื่องประกอบจังหวะ วันนี้ฝึกเพลงพรปีใหม่ เพลงลาวสมเด็จ และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี

20230922_132903
อบรมอาชีพ

18-22 กันยายน 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

23-08-12-10-30-30-472_deco
12 สิงหาคม ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20230713_094332
โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก

13-14 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

เพิ่มเติม

สิ่งน่าสนใจ