คำศัพท์ ASL ปี 60

คำศัพท์ที่ใช้แข่งภาษามือ ASL ม.1-3 ปี 60
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=351
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=348

คำศัพท์ที่ใช้แข่งภาษามือ ASL ม.4-6 ปี 60 
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=349
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=350