นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต เพื่อปกปองขอมูลของผูใชบริการจากการถูกทําลาย หรือบุกรุกจากผูไมหวังดี หรือผูที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล จึงไดกําหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต โดยใชมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขั้นสูง ดวยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเปนเทคโนโลยีในการเขาสูขอมูลผานรหัสที่ระดับ 128bits (128-bits Encryption) เพื่อเขารหัสขอมูลที่ถูกสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครือขายอินเทอรเน็ตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) ทําใหผูที่ดักจับขอมูลระหวางทางไมสามารถนําขอมูลไปใชตอไดโดยจะใชการเขารหัสเปนหลักในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยผูใชบริการสามารถสังเกตไดจากชื่อโปรโตคอลที่เปน https://

เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใชในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กลาวขางตนแลว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ยังใชเทคโนโลยีระดับสูงดังตอไปนี้เพื่อปกปองขอมูลสวนตัวของทาน

  • Firewall เปนระบบซอฟทแวรที่จะอนุญาตใหเฉพาะผูที่มีสิทธิ หรือผูที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อนุมัติเทานั้นจึงจะผาน FireWall เพื่อเขาถึงขอมูลได
  • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ใหบริการจะมีการติดตั้ง Software ปองกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อยางสม่ําเสมอแลว   โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ยังไดติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกดวย
  • Cookies เปนไฟลคอมพิวเตอรเล็กๆ ที่จะทําการเก็บขอมูลชั่วคราวที่จําเปน ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอใชบริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การติดตอสื่อสารอยางไรก็ตาม โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความเปนสวนตัวของ ผูใชบริการเปน
    อยางดี จึงหลีกเลี่ยงการใช Cookies แตถาหากมีความจําเปน ตองใช Cookies บริษัทจะพิจารณาอยางรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของผู ขอรับบริการเปนหลัก
  • Auto Log off ในการใชบริการของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลังจากเลิกการใชงานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผูใชบริการลืม Log off ระบบจะทําการ Log off ใหโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแตละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการเอง

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แมวา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางดานการรักษาความปลอดภัยอยางสูง เพื่อชวยมิใหมีการเขาสูขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับของทานโดยปราศจากอํานาจตามที่กลาวขางตนแลวก็ตาม แตก็เปนที่ทราบกันอยูโดยทั่วไปวา ปจจุบันนี้ยังมิไดมีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกปองขอมูลของทานไดอยางเด็ดขาดจากการถูกทําลายหรือถูกเขาถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอํานาจได ดังนั้นทานจึงควรปฏิบัติตามขอแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังตอไปนี้ดวยคือ

  • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใชงาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซตใหถูกตองกอน Login เขาใชบริการเพื่อปองกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไวที่เครื่องและพยายามปรับปรุงใหโปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องของทานมีความทันสมัยอยูเสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อปองกันเครื่องคอมพิวเตอร จากการจู่โจมของผูไมประสงคดีเชน Cracker หรือ Hacker