นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

 1. วัตถุประสงค
  เว็บไซต์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และระบบการซื้อขายออนไลน์ ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้

  • ผูใชบริการ จึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตาม
   เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและ
   เงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที
 2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
  1. ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“เนื้อหา”
  2. เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
  3. ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใต
   ความเสี่ยงของตนเอง
  4. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
  5. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
  6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
  7. ในกรณีที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
 3. สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
  1. ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
  2. ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
  3. ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
  4. ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
  5. ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
  6. ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึงบริการ
  7. ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ใน
   ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
 4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
  1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เทานั้น โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
  2. กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยง มายังหนาแรกของเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปน หนังสือจาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  แลวเทานั้น และการใหความยินยอมดังกลาว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ไดในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่
   เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น
 5. การปฏิเสธความรับผิด
  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง
   ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น
  • นอกจากนี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตหรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
  1. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  หรือผูใหอนุญาตแก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่ง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  หรือผูใหอนุญาตแก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
  2. ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์   กําหนดใหเปนความลับ โดยไมได
   รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
  3. ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 7. กฎหมายที่ใชบังคับ
  • การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศไทย