สถิตินักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

  จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2558

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 อนุบาล 7 12 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 7 8
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 13 16
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 8 12
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 9 14
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 15 18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 9 12
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 12 22
รวม 50 112 162

 

 

  จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 อนุบาล 5 15 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 8
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 5 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 13 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 8 12
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 9 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 14 17
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 10 13
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 13 24
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 12 16
รวม 51 120 171