ประกาศการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311.2 KB
636 Downloads
Details
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
280.6 KB
652 Downloads
Details