นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

             ไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซตของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยูหรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน
 2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address) เมื่อมีความจำเป็น
 3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซตที่ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต(Access Times) และเว็บไซตที่ผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses)
 4. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy
  Policy) ของเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้เพื่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซตดังกลาวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร ทั้งนี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ไมสามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได และไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว้

การใชขอมูลสวนบุคคล

 1. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน เชน ชื่อ และ ที่อยู เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของทานในกิจการหรือกิจกรรมของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  เทานั้น
 2. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ไดเก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น
 3. ในกรณีที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เปนตน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกที่จะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวนบุคคลของทาน หรืออาจเลือกที่จะไมรับขอมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ก็ได โดยเพียงแตทานแจ้งความจํานงดังกลาวเพื่อแจงให โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทราบตามที่อยู่ในการติดต่อ

การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล

เพื่อประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับขอมูลดังกลาว ดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
การใชคุกกี้(Cookies)
“คุกกี้” คือ ขอมูลที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web browser) ของ ผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทําใหเว็บไซต (ของหนวยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจําขอมูลของผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกกี้” นั้นทํางานอีกตอไป

หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะชวยจดจําเว็บไซตที่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จะนําขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตอไป
การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซตของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  ยินดีที่จะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ตามที่อยูที่ปรากฏขางลางนี้

 • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 • 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • Tel : 0 2241 4738
 • Fax : 0 2241 8982
 • Email : setsatian@hotmail.com