ข้อมูลใหม่สำหรับ download

1. รายชื่อนักเรียน ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=54

2. แผนการเรียน ม.4-6 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=51

3. แผนการเรียนประถม ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=52

4. แผนการเรียน ม.1-3 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=53

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

099099-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

083083-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกว่ายน้ำ

055

กำหนดการมอบตัว 2560

กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2560

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

8 9