เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน

1430981305404

ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน วันที่ 6-9 พ.ค.58 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จัดโดยสมาคมครูเพศวิถีศึกษา(ประเทศไทย)ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

1430981305404 1430979380223 1430981298081