ต้อนรับอาสาสมัครญี่ปุ่น

1430445804427

ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. รับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากอวค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA). วันที่30เมษายน2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ

1430445806429 1430445802438 1430445808450

1430445800080