เตรียมห้องต้อนรับเปิดเทอม

1430924961655

ครูและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันเตรียมห้องเรียนแหล่งเรียนรู้. ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่

1430924968247143092552308114309249783171430924971283