เรียนดนตรี ศิลปะ วันเสาร์

1699115436143

4 พฤศจิกายน 2566
การฝึกซ้อมอังกะลุง ทักษะการตีกลองและเครื่องประกอบจังหวะ วันนี้ฝึกเพลงพรปีใหม่ เพลงลาวสมเด็จ และ กิจกรรมส่งเสริมทักษะศิลปะสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี

1699115436143

1699115435209