ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ที่

ประเภท/แบบ

จำนวนหน่วย ปีงปม. ควรมี มีแล้ว จำนวนที่
-ขาด/+เกิน

สภาพ

การใช้งาน

1 อาคารเรียน            
1.1 อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์ 3 หลัง 2516, 2530, 2539 ใช้การได้
1.2 อาคารเรียนแบบพิเศษ 1 หลัง 2522 ใช้การได้
1.3………………………………….. - - - - - -
2 อาคารฝึกงาน - - - - - -
2.1 อาคารฝึกงานแบบ………… - - - - - -
2.2…………………………………….. - - - - - -
3 อาคารโรงอาหาร หอประชุม - - - - - -
3.1อาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ………………….. - - - - - -
3.2อาคารโรงอาหาร หอประชุมแบบ…………………… - - - - - -
3.3อาคารโรงอาหารแบบ…………… - - - - - -
4 อาคารประกอบอื่น ๆ - - - - - -
4.1 โรงหุงต้ม - - - - - -
4.2 หอนอน1. แบบอเนกประสงค์

2. แบบมาตรฐาน 26

1 หลัง

1 หลัง

2546

2538

–  2540

ใช้การได้
4.3 โรงอาบน้ำนักเรียน - - - - - -
  4.4 ห้องน้ำ-ห้องส้วม (หลัง) - - - - - -
  4.5 อาคารพยาบาล - - - - - -
  4.6 อาคารพลศึกษา - - - - - -
  4.7 หอสมุด - - - - - -
  4.8 บ้านพักครู (แบบแฟลตและหลัง) - - - - - -
  4.9 บ้านพักภารโรง (แฟลต) 1 หลัง 2532 ใช้การได้
  4.10 บ้านพักนักเรียน - - - - - -
  4.11 เรือนเกษตร/หรือเรือนเพาะชำ - - - - - -
  4.12 โรงเก็บรถยนต์ - - - - - -
5 สิ่งก่อสร้างอื่น - - - - - -
  5.1 เสาธง 1 ต้น ใช้การได้
  5.2 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ใช้การได้
  5.3 สนามกีฬามาตรฐาน - - - - - -
  5.4 ถนน - - - - - -
  5.5 ซุ้มประตูและรั้ว 1  หน่วย 2497 ชำรุด
  5.6 สนามเด็กเล่น - - - - - -
  5.7 สนามฟุตบอล - - - - - -
  5.8 สนามเทนนิส - - - - - -
  5.9.อาคารคุณหญิงโต๊ะ 1 หลัง 2496 ใช้การได้
6 ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ            
  6.1 รถยนต์ 2 คัน ใช้การได้
  6.2 รถบรรทุก - - - - - -
  6.3……………………………………