อบรมอาชีพ

20230922_132903

18-22 กันยายน 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

20230922_14014120230922_09112120230922_13263120230922_132903