วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เป็นนวัตกร

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีวินัย คุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย มีทักษะ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1.มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

2.มุ่งพัฒนาครูให้มีความสามารถและสร้างนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน

3.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นนวัตกร

4.ุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณ มีวินัย คุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ

2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี

3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างเต็มศักยภาพ

4.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เอกลักษณ์

ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมนวัตกรรม

อัตลักษณ์

สะอาดสดใส มารยาทดี เทคโนโลยีเด่น

คุณค่าร่วม

จิตอาสา นำพาความดี รู้หน้าที่

มีส่วนร่วม รวมใจสามัคคี