วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี รู้จักการแก้ปัญหาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

331543941_6113404965369507_3428384469966127456_n

330978627_877905183325430_2085466706657834222_n331543941_6113404965369507_3428384469966127456_n