ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์3

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์3

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุธเจ้า

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์