งานทุนการศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

IMG_4109

6 พฤษภาคม 2567
งานทุนการศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
1. เด็กหญิงกุลณดา อินต๊ะวัน
2. เด็กหญิงอทิตยา พรวิวัฒน์สุข