กิจกรรมจริยธรรมนำผาสุก

001

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “จริยธรรมนำผาสุก” จัดโดย สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา