อบรมอาชีพ

18-22 กันยายน 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรมอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

อ่านต่อ