มอบทุนการศึกษา

    ผอ. ปนัดดา วงค์จันตา เป็นตัวแทน คุณกรองทอง การุณย์นราทร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จิตอาสาช่วยงานบ้านและโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่อง >> ผู้ปกครองของเด็กทั้ง 3 คนพี่น้อง ขอกราบขอบพระคุณและให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

อ่านต่อ
รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชุปถัมภ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ภายใต้โครงการ “เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ
รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ผู้อำนวยการ ปนัดดา วงค์จันตา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ..วันที่ 3 ตุลาคม 2565.

อ่านต่อ