คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  [Download] – คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรดำเนินการจัดการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 [Download] – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [Download] – คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 [Download] – คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานอนุบาล หัวหน้าสายประถมศึกษา หัวหน้าสายมัธยมศึกษา ครูประจำชั้น และครูพิเศษ ปีการศึกษา 2564 [Download]

อ่านต่อ