ระบบสืบค้นห้องสมุดร.ร.

สามารถเข้าใช้และเยี่ยมชมระบบห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้แล้วที่ www.setsatian.ac.th/library

อ่านต่อ
โปรแกรมดิกชั่นเนอรี่ภาษามือ

สามารถทดลองใช้โปรแกรมดิกชั่นเนอรี่ภาษามือไทย (SLD) ได้แล้ว ที่ www.setsatian.ac.th/cai

อ่านต่อ
คำสั่งที่ 220-224/58

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ออกคำสั่งที่ 220-224/58 ที่ 220/58 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ 221/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ 222/58 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน IEP ที่ 223/58 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา ที่ 224/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

อ่านต่อ