แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

099099-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

083083-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกว่ายน้ำ

055

กำหนดการมอบตัว 2560

กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2560

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

8 9

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียนและแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน และแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
สามาถโหลดได้ที่นี่ หรือเข้าไปในเว็ปไซต์ แล้วกดปุ่ม คลังข้อมูล แล้วเลือกแบบฟอร์ม
หรือโหลดผ่านทางเฟสบุ๊ค

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=43

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=44