ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนประถม58

กราฟชั่งนนประถม58

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนอนุบาล58

กราฟชั่งนนอนุบาล58

ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ผลตรวจสุขภาพ57

ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามบัญชีแยกประเภท

งบจ่ายตามแยกประเภท

กราฟงบจ่ายตามแยกประเภท

ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558

งบจ่ายตามหมวดงบ

 

กราฟงบจ่ายตามหมวดงบ

การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา จำแนกตามหมวดงบประมาณ

งบแยกตามหมวด

กราฟงบตามหมวดงบ

สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มงาน ปีการศึกษา 2556 – 2558

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

กราฟสรุปบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

จำนวนข้าราชการครูที่ได้รับวิทยฐานะทางการศึกษา

จำนวนบุคลากรรับวิทยฐานะ

กราฟบุคลากรวิทยฐานะ