ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงมัธยม

กราฟส่วนสูงมัธยม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงประถม

กราฟส่วนสูงประถม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงอนุบาล

กราฟส่วนสูงอนุบาล

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนมัธยม58

กราฟชั่งนนมัธยม58

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนประถม58

กราฟชั่งนนประถม58

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนอนุบาล58

กราฟชั่งนนอนุบาล58

ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ผลตรวจสุขภาพ57

ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามบัญชีแยกประเภท

งบจ่ายตามแยกประเภท

กราฟงบจ่ายตามแยกประเภท