สารสนเทศ58

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

- ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้าง
- จำนวนนักเรียนแยกตามเพศ
- จำนวนนักเรียนจำนแนกตามระดับชั้น
- จำนวนนักเรียนแยกตามประจำ-ไปกลับ
- จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น ย้อนหลัง 5 ปี
- จำนวนนักเรียนแยกตามระดับการได้ยิน
- จำนวนนักเรียนที่มีเครื่องช่วยฟังแยกตามเพศ
- จำนวนนักเรียนประจำจำแนกตามชั้นที่พัก
- จำนวนนักเรียนประจำ จำแนกตามชั้นที่พักอาศัยและช่วงอายุ
- ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

สารสนเทศฝ่ายวิชาการ
- ผลการเรียนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2555 – 2557) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สรุประดับผลการเรียนเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มสาระ
- การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557
- สรุปการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
- การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2557
- การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทการใช้งาน ปีการศึกษา 2557
- การใช้บริการคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ปีการศึกษา 2557
- การใช้บริการคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จำแนกตามประเภทการใช้งาน ปีการศึกษา 2557

สารสนเทศฝ่ายบริหารบุคคล
- จำนวนบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ย้อนหลัง 3 ปี
- จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปี
- จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา และเพศ ปีการศึกษา 2556 – 2558
- จำนวนข้าราชการครูที่ได้รับวิทยฐานะทางการศึกษา
- สรุปจำนวนบุคลากร จำแนกตามกลุ่มงาน ปีการศึกษา 2556 – 2558

สารสนเทศฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา จำแนกตามหมวดงบประมาณ
- ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
- ประเภทเงินจ่ายตามหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามบัญชีแยกประเภท

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
- ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
- ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
- ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
- ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
- ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
- ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

Download เล่มสารสนเทศด้านล่าง

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (pdf)
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (pdf)
สารสนเทศ58-okล่าสุด.pdf
5.0 MB
243 Downloads
Details