Category Archives: ประชาสัมพันธ์

อบรมสมรรถนะครู

20170805_093719

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และผู้บริหารด้านการออกแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสำเร็จ วันที่ 5-6 ส.ค.2560

อบรม it challenge

20170804_135324

นางสาวสุภาวดี มาเที่ยง และนางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์ เข้าค่ายครั้งที่1 เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน it challenge 2017 ที่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.2560 โดยมีครูนฤมล สุวามิน เป็นผู้ดูแล

สารสนเทศ 2559

ขอเผยแพร่ สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ 2559 (Word)

http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=56

สารสนเทศ 2559 (Pdf)

http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=55

ข้อมูลใหม่สำหรับ download

1. รายชื่อนักเรียน ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=54

2. แผนการเรียน ม.4-6 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=51

3. แผนการเรียนประถม ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=52

4. แผนการเรียน ม.1-3 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=53

กำหนดการมอบตัว 2560

กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2560

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

8 9