Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลใหม่สำหรับ download

1. รายชื่อนักเรียน ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=54

2. แผนการเรียน ม.4-6 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=51

3. แผนการเรียนประถม ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=52

4. แผนการเรียน ม.1-3 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=53

กำหนดการมอบตัว 2560

กำหนดการมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ 2560

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

8 9

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียนและแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน และแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
สามาถโหลดได้ที่นี่ หรือเข้าไปในเว็ปไซต์ แล้วกดปุ่ม คลังข้อมูล แล้วเลือกแบบฟอร์ม
หรือโหลดผ่านทางเฟสบุ๊ค

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=43

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=44

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

201702180950501000 201702180950501001 201702180950501002 201702180950501003 201702180950501004 201702180950501005