Category Archives: ประชาสัมพันธ์

จำนวนบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ย้อนหลัง 3 ปี

จำนวนบุคลากร

 

กราฟบุคลกร

การใช้บริการคอมพิวเตอร์ห้องสมุด จำแนกตามประเภทการใช้งาน ปีการศึกษา 2557

คอมห้องสมุด2

รายงานการใช้บริการคอมพิวเตอร์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2557

ใช้คอมห้องสมุด

การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทการใช้งาน ปีการศึกษา 2557

ห้องสมุดประเภทการใช้

การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2557

ใช้ห้องสมุดตามผู้ใช้

จำนวนนักเรียนจำแนกตามประจำ ไป-กลับ58

จำนวนประจำไปกลับ

 

กราฟประจำไปกลับ

สรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ศึกษาต่อ

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557

โอเน็ต55-57

กราฟโอเน็ต