Category Archives: ประชาสัมพันธ์

การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทการใช้งาน ปีการศึกษา 2557

ห้องสมุดประเภทการใช้

การใช้บริการห้องสมุด จำแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2557

ใช้ห้องสมุดตามผู้ใช้

จำนวนนักเรียนจำแนกตามประจำ ไป-กลับ58

จำนวนประจำไปกลับ

 

กราฟประจำไปกลับ

สรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

ศึกษาต่อ

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557

โอเน็ต55-57

กราฟโอเน็ต

สรุประดับผลการเรียนเฉลี่ย จำแนกตามกลุ่มสาระ

ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ

 

กราฟเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ

ผลการเรียนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2555 – 2557) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

การเรียนเฉลี่ย3ปี

 

กราฟการเรียนเฉลี่ย3ปี

ข้อมูลการมีเครื่องช่วยฟัง ปีการศึกษา 2558

เครื่องช่วยฟัง