คำศัพท์สะกดนิ้วมือ ASL ปี 2561

แข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL 2561

คำศัพท์ระดับม.ต้น http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=371

คำศัพท์ระดับม.ปลาย http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=372