โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เฝ้าระวังไวรัส COVID -19 ด้วยการวัดไข้ครูและนักเรียนก่อนขึ้นชั้นเรียนทุกวัน

111444