โครงการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

307863694_518196590309961_2171640149322813401_n 307865862_518195983643355_7409696414633477687_n

307986129_518196213643332_7984856471658587671_n 308156625_518195906976696_2430191336855290947_n

https://www.facebook.com/photo/?fbid=518196593643294&set=pcb.518215160308104