รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

http://nadt.or.th/pages/stat61.html

ข้อมูลโดยสมาคนคนหูหนวกแห่งประเทศไทย