ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

1414141