ประกาศรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

slide2

ประกาศรับนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีทุนการศึกษาเรียนฟรี ขอเพื่อนผู้พิการทุกคนที่รู้สึกสนใจเข้าสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีติดต่อและดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่

http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/imgweb/admission/2558/582.pdf