คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ฉบับภาษามือ) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์